Naše setkání není náhoda
   We haven´t met just by coincidence

Hudba s poezií plně ať v nás žijí

Není náhoda, že jsi zavítal/a na tyto stránky. Ať jsi kdokoliv, buď vítán/a. Ocením Tvou zpětnou vazbu, zájem o koncert/y, hudební nahrávky, workshop/y, básně, uvítám zájemce jednotlivců i skupin o účast na Happeningu PAMATUJ! a/nebo v kampani Peace One Day nebo nějakou další formu spolupráce na adrese:

Marek Šlechta

marek.slechta@seznam.cz
telefon +420 774 685 370
- pamětníkem na serveru Paměť národa

Citáty

"Čas je jen iluze"
(Albert Einstein)

Nejlepší věci máte na dosah - dech ve svém chřípí, světlo v očích, květiny u svých nohou, povinnosti na dosah, správnou cestu hned před sebou. Nesahejte po hvězdách, ale věnujte se prosté, obyčejné práci tak, jak ji život přináší, s vědomím, že denní povinnosti a denní chleba jsou nejsladší věci v životě.
(Robert Louis Stevenson)

Nesnaž se být úspěšným člověkem, raději se staň hodnotným člověkem. (Albert Einstein)

Kdybys věděl, co tě čeká, zemřel bys radostí.
(Isaac Bashevis Singer

Music & Poetry: Long Live In Us

It´s no coincidence you´ve visited this site. Whoever you are, be welcome. I´ll appreciate your feedback, interest in the concert/s, music recordings, workshops, poems, I welcome individuals and groups interested in participation in Happening REMEMBER! and/or in the Peace One Day campaign or some other co-operation at:

Marek Slechta

marek.slechta@seznam.cz
telephone +420 774 685 370
- witness on the Memory of Nation server

Quotes

"Time is an Illusion"
(Albert Einstein)

The best things at your fingertips - breath in your nostrils, light in your eyes, flowers at your feet, duties at your fingertips, the right path right ahead. Do not reach for the stars, but do the simple, ordinary work that life brings, knowing that daily duties and daily bread are the sweetest things in life.
(Robert Louis Stevenson)

Do not try to be a successful person, rather become a valuable person. (Albert Einstein)

If you knew what awaited you, you would die of joy.
(Isaac Bashevis Singer)

Můj příběh
na serveru 
Paměť národa

music, poetry and human rights

I see poetry and music as intertwined phenomena, that is why I do both as one inspires me to the other and vice versa. And human rights, the efforts of activists around the world, are quite underestimated, therefore neglected topics in our country, so I try to be a help.

My story from the communism era at the server Pamet naroda

Events:

8.3.2020 Happening REMEMBER! 2020

(the memory of the victims of the biggest mass murder in the history of our country) will be held for the eighth time as every year in many places in the Czech Republic, the songs will be sung, read the testimonies , through authorial readings of the relevant poetry, lectures, worship, reading the names of the victims, etc. Send us brief information about the course of your happening REMEMBER! 2020.

19/4/2020 Ceremonial concert (Cancelled)) with the introduction of the new audio CD Oratorium Sermon on the Mountain

Place: The Church of the Brethren on the square (formerly the restaurant Solidní jistota) in Neratovice.
Cancelled, the new date would be announced.